0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ DR44

Devices Sensor Order No.
Pt 100 DR 44 P – X X
Input 0…+50 °C 0
0…+100 °C 1
0…+150 °C D
0…+200 °C 2
0…+250 °C E
0…+300 °C 3
0…+350 °C F
0…+400 °C 4
-50…0 °C 8
-50…+50 °C 7
-50…+100 °C 6
-50…+150 °C 5
-50…+200 °C 9
-50…+250 °C A
-50…+300 °C B
-50…+350 °C C
-100…-50 °C Q
-100…0 °C R
-100…+50 °C S
-100…+100 °C T
-100…+150 °C U
-100…+200 °C V
-100…+250 °C W
-100…+300 °C Y
+50…+100°C G
+50…+150°C H
+50…+200°C J
+50…+250°C K
+50…+300°C L
+50…+350°C M
+50…+400°C N
+50…+450°C P
Output 0 … 20 mA 2
4 … 20 mA 4
0 … 5 V 5
1 … 5 V 8
0 … 10 V 6
2 … 10 V 7